Vedtekter

Stallvik Båt- og Vel sameie

Copyright ® 2011 Stallvikbaatforening.com

Vedtekter for Stallvik Båt- og Vel sameie  - org.nr  995 113 872

Vedtatt på stiftelsesmøte 03.04.96 og revidert på årsmøtene 21.09.96-13.09.97-18.09.99-15.09.01-07.09.02-21.04.12-26.04.14-14.04.18  og

på ekstraordinært årsmøte 20.10.18

§ 1 – Etablering

Stallvik Båt- og velforening er et tings rettslig sameie med formål å ivareta sameiernes interesser som eiere og brukere av bryggeanlegg og naust/klubbhus i Akseldalsbukta - Bjugn Kommune (herunder tilknyttede rettigheter og forpliktelser vis-à-vis Bjugn kommune, grunneiere mv). Sameiet skal registreres med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.


Sameiet formål er å gi sameierne anledning til å drive sin hobby i organiserte former, samt å ta opp saker av felles interesse og eventuelt spesielle saker for øvrige medlemmer. Etablere drift av bryggeanlegg for å søke å ivareta sameiernes interesser med hensyn til anleggets tekniske standard (herunder investeringer i / vedlikehold av brygger, bøyer, fortøyninger og annet nødvendig utstyr og materiell), kostnader og trivsel. Etableringen og driften skal også søke å ta hensyn nærområdets sikkerhetsmessige og miljømessige interesser knyttet til bryggeanlegget.


Hus og hytteeiere i Stallvik som ikke har båtplass i havna gis adgang til å benytte anlegget mot en årlig kontingent. Disse vil gjennom dette opparbeide seg ansiennitet til å få kjøpt båtplass når styret / sameiet får disposisjon over ledige plasser. Ref.§2


Sameiet består av 49 båtplasser med ulik størrelse og 3 gjesteplasser.

§ 2 Sameierne og sameieandelene

Eierskap begrenses geografisk til fastboende, hus og hytteeiere i Stallvik, Bjugn kommune, men styret kan etter søknad gi midlertidig tillatelse til å overta en båtplass. Varige vedtak på kjøp og overtakelse av båtplasser gjøres av sameiermøtet. Tildeling av båtplass ved etablering og bygging av anlegget skjedde etter ansiennitet (innmeldingsdato) i båtforeningen. Hus og hytteeiere som har solgt eller overdratt sin eiendom har også rett til å overføre sin båtplass til ny eier av eiendommen, og kjøper overtar da også selgers ansiennitet i sameiet. Det samme gjelder når andelseier ved arv overfører sin(e) båtplass(er), mens annen overdragelse av båtplassen skjer via styret.


Dersom andelseier/selger fortsatt ønsker å være støttemedlem, beholder vedkommende sin ansiennitet.


Ingen kan eie mere enn to båtplasser, og hvis noen av disse ønsker å selge den ene, skal denne tilbys til medlemmer uten båtplass, og da etter ansiennitet. Hvis og eventuelt når det i framtiden gjøres endringer slik at det blir plass til flere båtplasser, kan eksisterende eiere få utvidet sin plass, mens eventuelt nye plasser skal tilbys medlemmer i henhold til ansiennitet. Verdien av en normal båtplass (minimum 2,6 meter) er kr. 26.000,- pr. 15. januar 1996 som da skal indeksreguleres i henhold til konsumprisindeksen fra denne dato.§ 3 Rettslig rådighet over sameieandelene

Hver sameier kan overdra sin sameieandel til andre fysiske personer som oppfyller vilkårene for å være sameier, jf § 2 ovenfor. Overdragelse av sameieandel skal uten ugrunnet opphold meldes sameiets styre, som skal føre fortegnelse over hvem som er sameiere til enhver tid samt kontaktinformasjon for disse.


Overdragelse av sameieandel skal ikke utløse forkjøpsrett for de øvrige sameierne etter sameieloven § 11.


I den utstrekning antall sameiere er lavere enn det antall båtplasser som på permanent basis kan knyttes til sameiets bryggeanlegg, skal styret ha adgang til å utvide sameiet ved å utstede og selge nye sameieandeler, oppad begrenset til det overskytende antall båtplasser, til personer som oppfyller vilkårene for å være sameier, jf § 2. Vederlaget for slike nye sameieandeler skal fastsettes av styret ut fra markedsmessige hensyn og tilfaller sameiet på den måten styret bestemmer. Med unntak for slik panterett som fremgår av § 11, skal sameieandelene ikke kunne pantsettes.

§ 4 Bruk og utnytting av bryggeanlegget

Hver sameier skal ha eksklusiv rett til å disponere én båtplass i sameiets bryggeanlegg. Fordeling av båtplasser mellom sameierne foretas av sameiermøtet etter forslag fra styret.


Bruken av båtplassene og sameiets bryggeanlegg for øvrig skal være i samsvar med disse vedtekter og det Havnereglement som sameiermøtet etter forslag fra styret vedtar.


Hver sameier har adgang til å tillate andre fysiske personer (sameiere så vel som andre) å benytte den båtplassen som vedkommende disponerer, herunder mot slik leiebetaling til vedkommende sameier som denne selv måtte fastsette. Sameieloven § 12 jf § 11 får ikke anvendelse i slike tilfeller. Vedkommende sameier er ansvarlig overfor sameiet for at slik bruk skjer i samsvar med disse vedtekter og gjeldende Havnereglement.


I den utstrekning antall sameiere er lavere enn det antall båtplasser som permanent eller midlertidig kan knyttes til sameiets bryggeanlegg, skal styret ha adgang til å disponere de overskytende båtplasser på den måten som styret måtte finne best ivaretar sameiets felles interesser. Herunder kan styret tillate midlertidig bruk av båtplasser som gjesteplasser (gratis eller mot betaling) eller foreta utleie av båtplasser over lengre tid.

§ 5 Sameiernes plikter

Hver sameier plikter å bidra til drift og vedlikehold av sameiets bryggeanlegg ved å:


1. i rett tid betale den av sameiets fastsatte årskontigent.

2. i rimelig utstrekning delta i dugnadsarbeid etter styrets nærmere bestemmelser, herunder delta aktivt for å holde

    båthavnen og tilhørende grunn i orden og vedlike.

3. etter tur mottat valg av tillitsverv i sameiets organer.


Hver sameier skal i utgangspunktet delta på minimum to dugnader i året, eller utføre oppgaver tildelt av styret utenom de fastsatte dugnadsdagene, da enten selv eller av andre som bruker eller disponerer båtplassen, mens andre medlemmer anmodes om å delta på dugnad.


§ 6 Sameiermøtet

Sameiermøtet er sameiets øverste myndighet skal avholdes hvert år innen 14 dager etter påske og skal kunngjøres minst 14 dager i forveien. Forslag til Sameiermøte må være styret i hende 3. uker før Sameiermøte og bekjentgjøres for medlemmene sammen med styrets beretning ved innkalling til møte. Innkallingen kan skje både elektronisk eller pr. post etter det som måtte passe.


I det ordinære sameiermøtet skal følgende saker behandles:


1. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og regnskap for siste regnskapsår.

2. Fastsettelse av budsjett for inneværende år.

3. Fastsettelse av årskontingent til dekning av sameiets kostnader.

4. Valg av styre.

5. Valg av revisor og valgkomite bestående av 2 sameiere.

6. Andre saker oppført på dagsorden iht til fjerde ledd nedenfor.


Ekstraordinært sameiermøte skal avholdes når styret eller minst 25% av sameierne krever det.


Sameiermøtene (både ordinære og ekstraordinære) skal innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel til alle sameierne. Innkallingen skal inneholde en dagsorden med angivelse av de saker som skal behandles på sameiermøtet, og for øvrig relevant saksdokumentasjon. Saker utenfor dagsorden kan ikke behandles av sameiermøtet med mindre alle sameierne samtykker. Forslag til endring av sameiets vedtekter skal inntas i innkallingen og kan i motsatt fall ikke behandles på sameiermøtet uten at alle sameierne samtykker til slik behandling.


Sameiermøtene åpnes av styrets leder eller den styret utpeker, som skal oppta fortegnelse over de sameierne som ved eget oppmøte eller fullmakter/ fullmektig er representert på sameiermøtet. Hver sameier kan stille med en fullmakt. Sameiermøtet ledes for øvrig av den person som sameiermøtet velger. Det skal føres protokoll for hvert sameiermøte. Protokollen skal signeres av møtelederen og én sameier som sameiermøtet velger.

I sameiermøtet har eier av hver sameieandel én stemme. Sameiermøtet fatter sine vedtak med simpelt flertall blant de avgitte stemmer, med mindre noe annet følger av vedtektene. Endring av sameiets vedtekter krever tilslutning fra minst 2/3 av fremmøtte i sameiermøtet.


Sameiermøtet kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning, unntatt i de tilfeller der de sistnevnte sameierne stemmer for beslutningen.


Ordinære møter i foreningen kan holdes så ofte styret finner det nødvendig og kunngjøres minst 14 dager i forveien. Kun medlemmer har adgang til foreningens møter. Styret kan i særlige tilfeller dispensere fra dette.  Disse møtene kan kun diskuteres saker vedr løpende drift og aktiviteter i sameiet

 

§ 8 Ledelsen

Styrets leder forestår den daglige ledelse av sameiet. Han/hun leder styrets møter og forhandlinger hvis ikke annet bestemmes. Styrets leder er ansvarlig for å underrette Brønnøysundregistret om eventuelle endringer.


Kassereren fører foreningens regnskap og medlemsfortegnelse. Driftskonto opprettes i bank bestemt av styret. Kontante midler skal ikke forefinnes. Kontoen disponeres av leder og kasserer i fellesskap. Kasserer pålegges å framlegge revidert regnskap på årsmøtet.


Sekretæren fører protokoll over alle møter og skal i samråd med lederen ivareta foreningens korrespondanse.§ 9 Revisor

Den av sameiermøtet valgte revisor skal revidere styrets forslag til årsregnskap og avgi revisjonsberetning til det ordinære sameiermøtet.

§ 10 Mislighold

Ved vesentlig mislighold av noen sameiers forpliktelser overfor sameiet gjelder sameieloven § 13 tilsvarende.


Dersom en sameier fortsetter å misligholde sin plikt til å betale årskontingent eller annen økonomisk forpliktelse overfor sameiet i mer enn to uker etter at vedkommende har mottatt skriftlig advarsel fra styret, kan styret på sameiets vegne overta disposisjonsretten til sameierens båtplass inntil betaling finner sted.

§ 11 Sameiets rett til å ta utlegg i den enkeltes sameieandel

Sameiet kan til sikkerhet for betaling av årskontingent og andre forfalte krav mot den enkelte sameier som følge av sameieforholdet (herunder renter og omkostninger), ta regress ved utlegg i den enkelte sameiers sameieandel, oppad begrenset til kr 26.000,-. Skyldneren dekker nødvendige kostnader for inndrivelse av kravet.

§ 12 Oppløsning

Den enkelte sameier har ikke rett til å få sameiet oppløst i medhold av sameieloven § 15 eller på annet grunnlag.

Oppløsning av sameiet skal likevel foretas etter fremgangsmåten i sameieloven § 15 dersom det besluttes av sameiermøtet med tilslutning fra minst 3/4 av alle sameierne.


§ 13 Forholdet til sameieloven

Sameieloven (lov av 18. juni 1965 nr 6, eventuelt lov som erstatter denne) får anvendelse på sameiet så langt ikke annet følger eksplisitt eller forutsetningsvis av disse vedtekter.

§ 7 Styret

Det skal på det ordinære sameiermøtet hvert år (jf § 6) velges et styre for sameiet bestående av fem medlemmer. Det er en målsetning at styret sammensettes av både fastboende og hytteeiere i Stallvik.


På årsmøtet velges: Leder for 1 år. Sekretær og kasserer for 2 år, men ikke på valg samme år. 2 styremedlemmer mhv. ansvar for klubbhus og båthavna velges for 2 år, men ikke på valg samme år. Likeledes velges revisor for 2 år, samt en valg- og arrangementskomite med 2 medlemmer for 1 år, og varemedlem for 1 år. Foreningens representant i Stallvik Lyslag utnevnes av styret.


Styret er ansvarlig for, og har myndighet til å:


1. administrere sameiets økonomi og føre sameiets regnskap, herunder fremme forslag overfor det ordinære

    sameiermøtet vedrørende sameiets årsberetning og årsregnskap.

2. opprettholde kontakt på sameiets vegne med kommunen, berørte grunneiere og andre.

3. forestå den daglige drift av bryggeanlegget i henhold til sameiets vedtekter, havnereglementet, sameiermøtets

   beslutninger og offentlige bestemmelser/pålegg.

4. gjennomføre de tiltak som omfattes av sameiets vedtatte budsjett innen det enkelte år.

5. i påtrengende tilfeller der det ikke er mulig eller hensiktsmessig å innkalle til ekstraordinært sameiermøte,

    iverksette slike øvrige tiltak som etter forholdene anses nødvendige for å ivareta sameiets interesser og

6. utføre de oppgaver som sameiermøtet for øvrig bestemmer.


Styremøter avholdes når og på den måten styrets leder finner hensiktsmessig. Hvert av styrets medlemmer kan kreve at styrets leder innkaller til styremøte. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer deltar i styrebehandlingen, forutsatt at samtlige medlemmer er gitt anledning til å delta. Det skal føres protokoll over styrets saksbehandling.


Styret fatter sine beslutninger med simpelt flertall blant de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Dersom styrets leder har forfall, velger styret møteleder som i tilfelle har slik dobbeltstemme.


Innenfor de myndighetsområder som følger av denne § 7 forpliktes sameiet ved signatur av hele styret i fellesskap eller av den / de som styret i særskilte tilfeller delegerer signaturrett til.


§ 14 Reglement for båthavna

Disse utarbeides/revideres av styret og må godkjennes av Sameiermøte med 2/3 flertall.


*****