Reglement

Stallvik Båt- og Vel sameie

Reglement for Stallvik båthavn


Vedtatt på stiftelsesmøte 03.04.96 og revidert på årsmøtene 13.09.97-03.05.03-21.04.07-18.04.2015-04.05.2019


§ 1

Stallvik Båt- og Vel sameie og driver moloen og båthavna, anleggets utstyr og fasiliteter. For å få tildelt båtplass må en være medlem av Stallvik Båt- og Vel sameie, og ha innbetalt medlemskontingent og en andel/innskudd, bestemt av Årsmøtet.

For ikke-medlemmer, se § 7. Båtplass tildeles og anvises av sameiets styre.


§ 2

Båt ved brygge eller bøye skal være forsynt med forsvarlig fortøyning.  Den skal være fortøyd slik at den ikke sjenerer nabobåter. Eieren er selv ansvarlig for sin båt når den ligger i båthavna. Registreringspliktig båt skal være utstyrt med lett synlig registreringsnummer. Når båter er sjøsatt, skal eieren straks besørge båtvogn og dekningsmaterialer m.v. fjernet fra havneområdet.  Dersom dette ikke blir gjort, kan styret sørge for dette på båteierens regning.


§ 3

Enhver som ferdes i, eller oppholder seg på land ved båthavna, plikter å vise aktsomhet og hensynsfullhet. Ferdsel med båt i havna skal tilpasses slik at båter som ligger fortøyd, ikke sliter i fortøyningene. Påbud eller anvisninger gitt ved oppslag, eller annen meddelelse fra styret, skal etterkommes.


§ 4

Tildelt båtplassrettighet kan inndras hvis båteieren gjør seg skyldig i grove og gjentatte krenkelser av bestemmelsene i dette reglement. Se forøvrig vedtektenes § 11.


§ 5

Klager vedrørende forhold i båthavna framlegges skriftlig for styret.


§ 6

Medlemmer som ikke benytter sin båtplass i kortere eller lengre tid, kan for egen regning og risiko leie ut sin båtplass. Hvis det er ønskelig kan båtplassen disponeres av styret for utleie etter avtale med medlemmet.


§ 7

Medlemmer som får leid båtplass av styret, skal betale havneavgift som fastsettes av styret.

Ikke-medlemmer, f.eks. langtidsgjester, betaler en avgift som bestemmes av styret. Avgiften betales på forskudd.


§ 8

Skader på utriggere som skyldes skjødesløs bruk og behandling, repareres og betales av bruker (leietaker).Vanlig vedlikehold utføres av medlemmene i regi av båtforeningen.   vinteropplag o.l..


§9

Det gis tillatelse til medlemmer og lagre sine båter på parkeringsplassen ved havna. Medlemmer som lagrer sine båter i havna er selv ansvarlig for disse. Det skal ikke lagres båter i båtsesongensom er definert fra 01.05 og til 01.10. Se ellers §2 i reglementet.


§ 10

Ingen båter må stikke lengre bak lengste uteligger i båtplassen enn max 2 meter, samt at båter med bauspyd ikke må fortaues slik at bauspyd/annen innretning ikke stikker lengre enn 40 cm inn over gangvei på brygge. Paragrafen trer i kraft og gjelder for båter anskaffet etter vedtak på årsmøte pr. 21.04.07.


§ 11

Medlemmer som i vintersesongen (definert fra 1. november til 30. april) og som buker strøm til oppvarming eller lignende, må selv betale for dette. Ved årsskifte skal antall kwh forbrukt i inneværende år meddeles til kasserer, som sørger at forbukt kwh x vedtatt pris pr. kwh, blir innkrevd sammen med de øvrige avgiftene.


$ 12

I vintersesongen fra 1. november til 30. april tillates gjestebryggen bare unntaksvis å bli benyttet, da dette kan påføre skader på bryggeanlegget. I sommerperioden/resten av året skal alle betale etter hvert som denne benyttes, og hvis en brukerligger sammenhengende fler enn 6 dager kan de resterende dager betales med 50 % av gjeldene pris.


$ 13

Personer som leier båtplass av en av våre andelseiere, forplikter seg til å melde seg inn som medlem den sesongen dette gjelder slik av Sameie har oversikt og kontroll med hvem som benytte anlegget/båthavna. Andelseiere som leier ut sin båtplass må likeledes informere styret om at båtplassen er utleid.

Copyright ® 2011 Stallvikbaatforening.com