Historien

Stallvik Båt- og Vel sameie

Historien

(Skrevet av Dag Utvik september 2001 og revidert 2003- 2007-2012-2016

De første planene for molobygging i Stallvik forelå tidlig på 60-tallet da Havnevesenet planla bygging for å etterkomme behovet til fastboende som drev fiske, men disse planene ble, av forskjellige årsaker, ikke gjennomført.

Derfor gikk lokale krefter sammen om å slepe den utrangerte sildesnurperen KERROCK fra Råkvåg til Stallvika, og senket denne på grunt vann og fylte båten med grus i håp om at denne i en periode kunne fungere som en slags molo, men sjø og vind ”herjet” med båten, så dette ble ingen suksess og båten smuldret derfor opp etter hvert. Et bilde på vår hjemmeside tatt 18. august 1973 viser de siste restene av båten, men også i dag kan en på fjæra sjø  se deler av kjølen. Historien om sildesnurperen kan leses ved å søke på KERROCK  i avisen Fosna-Folket, eller leses om i boken Fiske- og Fraktebåter fra Fosen 1920-1985.

Stallvik ble etter hvert et populært hytteområde. Stallvik Hytteforening så derfor behovet, og fikk utarbeidet et skisseutkast til molo i samarbeid med grunneier Bjarne Nilsen (tidligere ordfører i Bjugn kommune). Interessen var så stor at det ble invitert til et orienteringsmøte lørdag 27. august 1994. Av de 32 som hadde meldt sin interesse, møtte 15 personer til orientering i Bakkely forsamlingshus. Etter orientering og diskusjoner ble det nedsatt et arbeidsutvalg bestående av grunneier Tore Nilsen, Andor Rødsjø som fastboende og hytteeierne Dag Utvik og Knut Sørgjerd. Mandatet til arbeidsutvalget gikk på å undersøke muligheter for økonomisk støtte, vurdere grunnforholdene og sette i gang forprosjekteringen etter at de interesserte hadde betalt 500 kr. hver. Molo og båthavna ble prosjektert av I-Consult A/S høsten 1994 med disse midlene og et bidrag på kr. 19.000 fra næringsfondet i Bjugn kommune. Planer ble godkjent av kommunen og Kystverket, og kostnadsoverslag og pristilbud innhentet vinteren 1995. Totalkostnadene ble beregnet til ca. 1 mill. kroner, og arbeidsgruppen innkalte til et stiftelsesmøte for Stallvik Båtklubb 3. juni 1995.

 Arbeidsgruppen/interimsstyret satte seg som mål å få tegnet 25 andeler til en verdi av kr. 26.000 dersom det skulle være realisme i prosjektet. Ved fristens utløp, hadde bare 15 betalt sine andeler, og molobyggingen i Akseldalen i Stallvik så derfor nok en gang ut til å gå i vasken. De 15 som hadde valgt å betale beløpet, bestemte seg likevel for og etablerte Stallvik Båtklubb, og på et møte 30. september ble Andor Rødsjø, Håkon Lund, Knut Sørgjerd og Dag Utvik valgt som et foreløpig styre.

 Arbeidene startet med å inngå kontrakter med grunneier og entreprenør, og utarbeide vedtekter og reglement.  Tidligere planer om bygging av 4 naust for fastboende medlemmer ble integrert i planene. Entreprenør Torbjørn Groven A/S ble engasjert og gjennomførte utsprengning av masse og bygging av molo vinteren 1996. Sommeren 1996 ble dekke og brystning støpt i form av stor dugnadsinnsats fra medlemmene, og på dette tidspunkt hadde ytterlig 10 andeler blitt tegnet, slik at moloen nå var finansiert. (Se avisutklipp).

Likeledes ble Grinnen Entreprenør A/S engasjert til ettersprengning og utkjøring av masse fra indre del av havnebasseng for å øke dybden. Vinteren 1997 ble moloen påført skader for ca. 220.000 tusen kroner, men disse ble heldigvis dekket av naturskadefondet, og medførte at moloen ble forsterket utover det som var planlagt. Brygge og utleggere ble prefabrikkert på låven til Anders Søtvik i løpet av april - juni 1997, mens montering og utlegging av flytebryggene startet 7. juli, og ble fullført i løpet av sommeren.

Bjugn kommune bevilget på et møte 23. juni 1998 et beløp på kr. 150.000 og ga tilsagn om ytterligere kr. 300.000. (Beløpet er utbetalt i sin helhet). Dette medførte at klubbhus med fellesnaust og sanitæranlegg kunne planlegges. Arbeidet med bygging startet vinternen 2000 med utsprengning av tomt hvor steinmassen ble benyttet til forsterkning av moloen. Klubbhuset er nå komplett og inneholder kjøkken, møte- og sanitærrom i 1.etasje, mens sokkeletasjen består av 2 store naust. Et til felles bruk, mens det andre er solgt til en av våre medlemmer. Klubbhusets sanitærrom er tilgjengelig for alle som besøker båthavna i sesongen, og her finnes også vaskemaskin og tørketrommel som kan benyttes mot betaling.

I desember 2006 ble molen påført betydelige skader som medførte at styret valgte å foreta utsprengning inne i havneområdet for å få stein til forsterkning og reparasjon av moloen, samt at dette på sikt kan gi muligheter for noen nye båtplasser. Skaden på molen ble heldigvis dekket av naturskadefondet. Ellers ble det 2007 satt i gang arbeid med å bygge 7 nye små plasser langs et nytt kaieområde.  Marinaen har nå 49 store og små båtplasser som eies av 45 andelseiere.  I det indre havneområdet som ble utsprengt i 2006, har en av våre medlemmer etablert og leid plass til sin større båt fram til 2015, men hvor det nå er etablert 2 permanente båtplasser.

Stallvik Båtklubb og Stallvik Hytteforening, er nå gått sammen til å bli Stallvik Båt- og Velforening. Foreningen har pr. dato  62 medlemmer, alle med tilknytning til Stallvik i Fosen.

Copyright ® 2011 Stallvikbaatforening.com